Lokalt hjälpmedelsförråd

Lokalt hjälpmedelsförråd beviljas för att underlätta rehabilitering, vårdkedja och för att utskrivning från sjukhus inte ska försenas.

Sortiment

Hjälpmedlen i lokalt hjälpmedelsförråd ägs av Medicinteknisk Apparatur i hemmet (MAH) och är endast för personbunden förskrivning till patient. Ansökande enhet ansvarar själv för att tillhandahålla utprovningsexemplar. Om enhetens inriktning förändras, alternativt om behovet av lokalt hjälpmedelsförråd förändras eller upphör, ska MAH kontaktas. Ansökande enhetens eventuella behov av ändrat sortiment eller antal görs via "ansökan om ändring" på ansökningsblanketten. MAH kan komma att ändra sortiment och rutiner under överenskommelsens gång. 

Inventering

Ansökande enhet åtar sig att delta vid hjälpmedelsverksamhetens inventeringar av lokala hjälpmedelsförråd som sker efter överenskommelse. Vid saldodifferens åtar sig ansökande enhet att utreda orsaken. I de fall då hjälpmedel saknas vid inventering av lokalt hjälpmedelsförråd kan ersättning komma att krävas.

Kontaktperson

Ansökande enhet ska tillhandahålla en kontaktperson vars uppgifter är:

  • att vara en kontakt mellan sin enhet och MAH.
  • instruera sina kollegor om rutiner och hantering av lokalt hjälpmedelsförråd.
  • genomföra och delta vid inventering. Vid saldodifferens åtar sig kunden att utreda orsaken.
  • informera MAH vid eventuellt byte av kontaktperson.

Ansökan

Blanketten "Ansökan om lokalt hjälpmedelsförråd - MAH" ska fyllas i och e-postas till mah.slso@regionstockholm.se. I e-postens ämnesrad skriver du "Blankett - Lokalt hjälpmedelsförråd". 

Överenskommelse

När ett lokalt hjälpmedelsförråd har godkänts skickas en överenskommelse till ansökande enhetschef för påskrift via e-post.